Илия Емилов

д-р Илия Емилов

Iliya Emilov, PhD
Директор, учител по химия и опазване на околната среда
Principal, Chemistry teacher
Биография

д-р Илия Емилов

Директор, учител по химия и опазване на околната среда

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по химия на английски език

Магистърска степен:

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – учител по химия

Докторска степен:

ОНС “Доктор” с професионално направление “Педагогика на обучението по химия”.

Ахмед Халилов

Ахмед Халилов

Ahmed Halilov
Заместник-директор, учител по английски език
Vice Principal, English Language Teacher
Биография
Мария Власева

Мария Власева

Mariya Vlaseva
Учител подготвителна група (IV група – 6 годишни деца)
Preparatory Group Teacher
Биография

Мария Власева

Преподавател на подготвителна група – 5-годишни

Бакалавърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – „Предучилищна педагогика и английски език“

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Мениджмънт на образованието и начална педагогика“ – магистър

Катя Вълева

Катя Вълева

Katya Valeva
Начален учител - I-A клас
Primary School Teacher - I-A Grade
Биография

Катя Вълева

Преподател по:

Начален учител

Класен ръководител:

I-A клас

 

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  – Предучилищна и начална училищна педагогика

Людмила Младенова

Людмила Младенова

Ludmila Mladenova
Начален учител - I-Б клас
Primary School Teacher - I-B Grade
Биография

Людмила Младенова

Преподател по:

Начален учител

Класен ръководител:

I-Б клас

 

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Начална и предучилищна педагогика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Психология

Златка Иванова

Златка Иванова

Zlatka Ivanova
Начален учител - II клас
Primary School Teacher - II Grade
Биография

Златка Иванова

Преподател по:

Начален учител

Класен ръководител:

II клас

 

Магистърска степен:

ПУ „ Паисий Хилендарски” – Начална училищна педагогика

V ПКС

Елена Христозова

Елена Христозова

Elena Hristozova
Начален учител - III клас
Primary School Teacher - III Grade
Биография

Елена Христозова

Преподател по:

Начален учител

Класен ръководител:

III клас

 

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – начална училищна педагогика, Специализация „Физическо възпитание и спорт“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – учител по Информационни технологии  в началното училище

IV ПКС

Специалност:

  • Начален учител
  • Учител по Информационни технологии в началното училище

Квалификации:

Удостоверение за професионална квалификация „Методика на обучението по БДП“, към СУ „Св. Климент Охридски“ ДУКУ.

Удостоверение за професионална квалификация „Специфични професионални умения за работа в училищна комисия по БДП“, към СУ „Св. Климент Охридски“ ДУКУ.

Удостоверение за професионална квалификация „Работа с компютри и ИТ за 1 – 4 клас“, към СУ „Св. Климент Охридски“, Факултут Математика и информатика.

 

Удостоверения и сертификати:

Удостоверение „Създаване на електронни учебни материали с Folio Direktor“

Удостоверение „Базисни и специфични компютърни умения на учители“

Удостоверение „Интерактивни методи в педагогическата практика“

Удостоверение „Създаване на позитивна среда за учене в училище“

Удостоверение „Главният учител – мениждър и лидер“

Удостоверение „JUMP MATH – иновативна система за преподаване на математика“

Сертификат „Работа с Microsoft Mischief . Един компютър – много мишки“

Сертификат „Обучение в тестови практики в началната образователна степен“

Сертификат за работа с образователен софтуер „Еnvision“

Сертификат „Иновативни решения за интегриране на ИТ в българското образование“

Сертификат „Е-twinning“

Сертификат „Ръководство на криза, травма и психосоциална подкрепа“

Сертификат за работа с интерактивна дъска

Сертификат „Дистанционни форми на обучение“

Сертификат „Обучение в изготвяне на учителско портфолио“

Ивелина Георгиева

Ивелина Георгиева

Ivelina Georgieva
Начален учител - IV клас
Primary School Teacher - IV Grade
Биография

Ивелина Георгиева

Преподател по:

Начален учител

Класен ръководител:

IV клас

 

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Начална и предучилищна педагогика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Психология

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Консултативна психология

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Комуникативни нарушения на развитието

 

Сертификати и квалификации:

Използване на елементи от арт- терапията за развитие на емоционалната компетентност на децата.

Сертификат за участие в практически семинар на тема: ” Превенция на проявите на тормоз между ученици в училище”.

Сертификат за обучение на тема: ” Мотивация за учене при учениците- гаранция за позитивно отношение към учебния процес”.

Сертификат за обучение на тема: ” Техники и подходи за приобщаване на родителите като активна част в учебно- възпитателния процес”.

Сертификат от обучителен семинар на тема: ” Арт- терапия, диагностика на рисунка”.

Грамота за участие във Втора Регионална конференция на началните учители- 2016 г.

Грамота за участие в Регионална конференция на началните учители- 2017 г.

Удостоверение за получени 2 квалификационни кредита на тема: ” Jump Math- иновативна система за преподаване на математика”.

Удостоверение за получен 1 квалификационен кредит на тема: ” Работа с родители в приобщаващото образование”.

Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема: ” Методика на обучението на децата и учениците по БДП”.

Удостоверение за получен 1 квалификационен кредит на тема: „ Овладяване на уменията за четене с разбиране на текст в периода на началното ограмотяване“.

Стела Симеонова

Стела Симеонова

Stela Simeonova
Учител по химия и ЧП
Chemistry Teacher
Биография

Стела Симеонова

Преподател по:

Химия и опазване на околната среда – VII клас

Човекът и природата – V и VI клас

Класен ръководител: V-A клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Биология и химия

Недялка Киркова

Недялка Киркова

Nedyalka Kirkova
Учител по изобразително изкуство
Art Teacher
Биография

Недялка Киркова

Учител по изобразително изкуство

Класен ръководител: V-Б клас

Бакалавърска степен: Детски учител

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – „Методики за обучение по всички направления в ДГ“

Специализация: Музикален ръководител

Магистърска степен: Педагог, начален учител

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – „Дидактика, Педагогика и Методика, свързана с обучението на ученици I – IV клас“

II ПКС

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – ДИПКУ

Учебни дисциплини, свързани със Съвременни дидактически технологии, Психология на ученето, ИКТ в образованието, Интеграция на деца и ученици със СОП

Нези Цацаров

Нези Цацаров

Nezi Tsatsarov
Учител по информатика и информационни технологии
IT Teacher
Биография

Нези Цацаров

Преподател по: Информатика и информационни технологии

Класен ръководител: VI клас

 

Бакалавърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Информатика

Магистърска степен:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Информатика

Професионална квалификация:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Учител по информатика и информационни технологии

Нина Тошева

Нина Тошева

Nina Tosheva
Учител по български език и литература
Bulgarian Language and Literature Teacher
Биография

Нина Тошева

Преподател по:

Български език и литература  – V, VI, VII, XII клас

Класен ръководител: VII клас

 

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“  – Българска филология

Квалификация: Специалист по български език и литература и преподавател в средните училища; Специализация : Езиковедска

Надежда Сарафова

Надежда Сарафова

Nadezhda Sarafova
Учител по математика, технологии и предприемачество
Mathematics Teacher
Биография

Надежда Сарафова

Преподател по:

Математика в  V, VI и VIII клас

Технологии и предприемачество V – VII клас

Класен ръководител:

VIII клас

 

Магистърска степен:

Технически университет – София, инженер „Автоматизация на производството“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Математика , „Учител по математика“

Стоянка Костадинова

Стоянка Костадинова

Stoyanka Kostadinova
Учител по математика
Mathematics Teacher
Биография

Стоянка Костадинова

Преподател по:

Математика в VII, IX, X, XI и XII клас

Класен ръководител:

IX клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Математика

Славея Ангелова

Славея Ангелова

Slaveya Angelova
Учител по английски език
English Language Teacher
Биография

Славея Ангелова

Преподател по:

Английски език VII, VIII и IX клас

Класен ръководител:

X клас

 

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Английски и български език

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Лингвистика и превод

Таня Атанасова

Таня Атанасова

Tanya Atanasova
Учител по български език и литература
Bulgarian Language and Literature Teacher
Биография

Таня Атанасова

Преподател по:

Български език и литература на VIII, IX, X и XI клас

Класен ръководител на:

ХI клас

 

Магистърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – Български език и история

Ясемин Йозер

Ясемин Йозер

Yasemin Ozer
Учител по английски език
English Language Teacher
Биография

Ясемин Йозер

Преподател по:

Английски език в Гимназиален етап

Класен ръководител: XII клас

 

Бакалавърска степен:

Босфорски университет (Bogazici University) – учител по английски език

Магистърска степен:

Софийски Университет “Св. Климент Охридски” – Комуникация: език, литература, медии

Ясена Ангелова

Ясена Ангелова

Yasena Angelova
Учител по английски език в начален етап
English Language Teacher
Биография
Колин Кери

Колин Кери

Colin Carey
Учител по английски език
English Native Speaker
Биография
Златимира фон Зиег

Златимира фон Зиег

Zlatimira fon Zieg
Учител по немски език
German Language Teacher
Биография

Златимира фон Зиег

Преподател по:

Немски език на IX – XII клас

 

Бакалавърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Немска филология

Магистърска степен:

Университет „Еберхард Карлс“, град Тюбинген,  Германия – Икономика

Теменужка Балинова

Теменужка Балинова

Temenuzhka Balinova
Учител по история и цивилизации
History Teacher
Биография
Жана Сапунарова

Жана Сапунарова

Jana Sapunarova
Учител по география и икономика, психология, логика и философия
Geography Teacher, Psychology, Logic and Philosophy Teacher
Биография

Жана Сапунарова

Преподател по

География и икономика, V – XII клас

Предметите от философския цикъл – Психология, Логика, Философия, Етика и право, Свят и личност в IX, X, XI и XII клас

 

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – География и икономика

III ПКС

Росица Касаветова

Росица Касаветова

Rositsa Kasavetova
Учител по биология и здравно образование английски език
Biology Teacher
Биография
Гинка Екснер

доц. д-р Гинка Екснер

Assoc. Prof. Ginka Eksner, PhD
Учител по физика и астрономия
Physics Teacher
Биография

доц. д-р Гинка Екснер

Преподател по:

Физика и астрономия, VII – XII клас

 

Магистърска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Физика (физика на твърдото тяло)

Докторска степен:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Доктор по физика на кондензираната материя (Структура и фазови преходи в полимерни течни кристали)

Квалификации:

ELLETRA и Абдус Салам Международен център за теоретична физика, Триест, Италия, Квалификационен курс в областта на синхротронното лъчение

Институт по макромолекулна химия, Прага, Чешка република, Специализация в областта на макромолекулната наука

Католически университет Льовен, Белгия, Пост-докторска работа

Корвинюс университет, Будапеща, Унгария, Специализация в областта на преподаването на специализирана физика

Обединен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия, Специализация в областта на неутронографията

Нов български университет, София, България, Повишаване квалификацията в областта на владеене на специализиран западен език – английски

Фирма Netzsch, Германия, квалификация за работа с научна апаратура (диференциална сканираща калориметрия)

Ровира и Вирджили Университет, Тарагона, Испания, Гост-професор в областта на нанотехнологиите

Венера Манчева

Венера Манчева

Venera Mancheva
Учител по музика
Music Teacher
Биография

Венера Манчева

Преподател по:

Музика – V – IX клас

 

Магистърска степен:

АМТИИ – гр. Пловдив – Музикална педагогика

Денис Кемал

Денис Кемал

Denis Kemal
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Денис Кемал

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

 

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физическо възпитание и спорт

Рюстем Карагарен

Рюстем Карагарен

Rustem Karagaren
Учител по физическо възпитание и спорт
PE Teacher
Биография

Рюстем Карагарен

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

 

Магистърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Физическо възпитание и спорт