Педагогическият екип на ЧСУ „Дружба“ – Пловдив получи благодарствена грамота от Фондация „Ukraine Support and Renovation“ за моралната и емоционална подкрепа за адаптацията на украинските деца в учебния процес. В момента осем ученици от Украйна се обучават в училището. От 15 май още двама ученици ще започнат да посещават учебните занятия. Ежедневно децата от Украйна получават морална подкрепа за приобщаване и адаптация към новата за тях среда. Учителите и ученическият съвет ги включват в различни извънкласни дейности. На Деня на отворените врати украинските деца с много любов бяха подготвили кът за Украйна – „International students“.

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ

Не случайно училището носи името „Дружба“. Обучението в ценности и толерантност, съпричастност и взаимопомощ е приоритет за педагогическия екип на ЧСУ „Дружба“.

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ