Проектно-базираното обучение мотивира учениците да придобиват знания и умения чрез разработването на проекти. Вместо традиционния подход, при който учениците пасивно приемат информация, проектно базираното обучение ги поставя в ролята на активни участници – изследователи, които трябва да проучват и да реализират свои собствени идеи.

Учене чрез правене

Такъв урок реализираха учениците от 7. б клас. Те сами изработиха батерия от плодове – лимони, и бяха изключително много развълнувани, когато поставеният от тях диод светна. Всичко това се случи в час по физика и астрономия с преподавател госпожа Стоянка Костадинова, а урокът е с актуалната тема: „Източници на енергия“. С учене чрез правене преподавателят дава възможност на учениците да развият своите умения, прилагайки наученото от тях. Констуктивисткият принцип – това, което правя, разбирам и запомням, позволява на учениците сами да конструират свое собствено знание.

Учене чрез правене

Всички ученици представиха презентации по темата, но една от тях се отличаваше особено със своята пълнота и задълбоченост. Презентацията, която описва различните видове централи, от които се получава електрическа енергия, специално внимание отдели на ПАВЕЦ „Чаира“ – едно уникално съоръжение на Балканите, използващо особеностите на релефа в Рила планина.

Специално внимание беше отделено и на технологията на производство на атомната енергия – много детайлно и последователно представено.

Акцент беше поставен и на получаването на енергия от различните видове възобновяеми енергийни източници.

Мартин и Димитър доказаха, че физиката е лесна и много интересна, когато преживяваш това, което учиш; когато сам изследваш и откриваш.