Успешно завършиха заниманията на клуба „Занимателна екпериментална физика“ през тази учебна година. В последното занятие учениците посетиха лабораторията на клуб „Квант“ в Технически университет София – Филиал Пловдив. Те направиха практическа проверка на основни закони във физиката чрез изпълнение на няколко експериментални упражнения. Ръководителят – господин Васил Базелков установи, че учениците работят с интерес и бързо и се справят с поставените задачи и им постави задачи за допълнителна работа. Така на практика участниците в клуба откриха връзката между физичен закон, експеримент и реалността и се запознаха с тяхното приложение.

Поради големия интерес през учебната 2023-2024 година ще се сформират две групи на клуба „Занимателна екпериментална физика“.

Занимателна екпериментална физика

Занимателна екпериментална физика

Занимателна екпериментална физика

Занимателна екпериментална физика