От учебната 2017/2018 година Училище „Дружба“ е одобрено от Министерството на образованието и науката за иновативно. При учениците от I, II, III и V клас успешно се прилага съвременната системата за обучение по математика JUMP Math – иновативна методика, възприета в Европа от 15, а в България – от 4 години.

Училище „Дружба“ избра JUMP Math, защото интегрира:

 • нагледно-образното и абстрактно-логическото мислене;
 • преподаване на малки стъпки, с постоянно повторение, но без механично наизустяване;
 • преминаване към новото, след като учителят се увери, че децата са усвоили трайно предишното знание чрез непрекъсната проверка и насърчаваща обратна връзка;
 • структуриране на задачите с нарастваща сложност, така че във всеки учебен час, всяко дете да може да ги разбере, да ги реши и да придобие увереност за следващия час;
 • раздробяване на сложни математически понятия на малки, постижими елементи и стъпки, преподавани систематично в подкрепяща среда;
 • постоянното оценяване, за да могат учителите да забележат и коригират потенциалните проблеми на ранен етап;
 • насоченото откривателство, при което ученикът, подпомаган от своите учители, сам открива закономерностите в математиката и надгражда разбирането и познаването на света чрез опита и изследването;
 • прилагане на система на оценяване, основана на усилията, полагани от конкретното дете във всеки учебен час, и отчитащо прогреса на всяко дете и паралелката като цяло в рамките на всяка учебна година;
 • възможността за преподаване и разгръщане на учебното съдържание по математика, използвайки диференциран подход според темпото и индивидуалните потребности на всеки ученик;
 • формиране на нагласа, че всяко дете може да бъде успешно по математика;
 • създаване на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех;

Въвеждането на иновативната методика за преподаване по JUMP Math в Начален етап e фактор за:

 • Повишаване на учебните постижения по математика на учениците в Начален етап  като гаранция за успешното им обучение в класовете от Прогимназиален етап.
 • Развитие на критично мислене и увереност в себе си като фактори за успешно учене през целия живот.
 • Повишаване на мотивацията и удоволствието от ученето.
 • Намаляване на нивата на тревожност и страха от грешки у учениците.
 • Прилагане на изследователски подход в обучението като фактор за поставяне на учениците в активна позиция.
 • Изграждане на чувство за удовлетвореност от работата у учителите.
JUMP Math
JUMP Math