Осем учители от ЧСУ „Дружба“ участваха в проект Еразъм +, програма КД1 – Училищно образование, с номер 2018-1-BG01-KA101-047196 на тема ICT in Education and Innovative Approaches. Обучението е одобрено от Национална агенция и се реализира в Хелзинки, Финландия през периода 05 – 11.08.2018 г. Мобилността и дейностите са финансирани по проекта.

Преподавателите преминаха курс по  Иновативни методи в обучението (06-10.08.2018) със следните модули:

  • Модул 01 – Теоритичен модул – умения в XXI век
  • Модул 02 – Критично и креативно мислене – как може да се надгражда?
  • Модул 03 – Изследоватески подход на обучение. Обучение основано на решаване на задачи
  • Модул 04 – Използването на ИКТ инструментите и приложенията при оценяване
  • Модул 05 – Работа с ученици в мултикултурна среда (клас)
  • Модул 06 – Адаптиране на учебните материали към нуждите на диференцираните класове
  • Модул 07 – Метакогниция – как да научим учениците да учат
  • Модул 08 – ИКТ като инструмент за развитието на креативността и критичното мислене
  • Модул 09 – Сраваняване на градивно с обобщаващо оценяване – рубрики, контролни листове, самооценяване и взаимно оценяване (оценяване в група).