МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДРУЖБА” ПЛОВДИВ

4000 ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН, бул. „Руски „ 18 ТЕЛ. 032 644603
e-mail: plovdiv@drujba.org

 

Код по Админ: 1690901

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.,  Постановление №32 от 22.02.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №18 от 01.03.2019г и Постановление№38 от 01.03.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление №251 на МС от 2016г. /обн.ДВ, бр.77 от 2016г, изм. И доп. бр.89 от 2016г, бр.36 и 55 от 2017г и бр.43, 53 и 97 от 2018г./

 1. Административни данни за учебното заведение:

ЧСУ „Дружба” – гр. Пловдив , Код по Админ:1690901

Трите имена на директора: Илия Невенов Емилов

Брой деца, попадащи в целевата група: 70

Адрес: гр.Пловдив п.к.4000 , бул.“Руски“ №18, тел.: 032/644603,

e-mail: plovdiv@drujba.org

Срок за набиране на предложения: от 23.05.2019 г. до 30.05.2019 г.

 1. Допълнителни условия:

Доставките по схемите“Училищен плод „и“Училищно мляко“

Максималният брой доставки за всяка учебна година за едно дете е 46/четиридесет и шест/ доставки по схема „Училищен плод“ и 50 /петдесет/ доставки по схема „Училищно мляко“ ще се извършат за три учебни години, както следва: 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.

 1. Изисквания към доставчиците/ заявителите
 • Заявителят/доставчикът да предостави регистрационен номер от Удостоверението за регистрация на обекта, както и номера на обекта за производство и /или търговия с храни, регистриран съгласно нормативните изисквания по чл.12 от Закона за храните от БАБХ, като предостави заверено копие от регистрацията му в БАБХ.
 • Заявителят/доставчикът следва да предостави регистрационния номер на транспортното средство, предназначено за транспорт на хранителни продукти. Доказва се с представяне на договор за покупка/наем/лизинг, копие от талона на автомобила и копие от регистрацията му, съгласно Закона за българска агенция по безопасност на храните- по чл.10, ал.4 за Схема „Училищно мляко“.
 • Заявителят/доставчикът да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискванията по чл.9, ал.1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 от 1999г.за създаване3 и поддържане на регистър на земеделски стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин- за Схема „Училищен плод“.
 • Заявителят/доставчикът да предостави копие от сертификата за производство по БДС на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“.
 • Заявителят/доставчикът да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията по чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.2 по Схема „Училищно мляко“.
 • Заявителят/доставчикът да представи писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.3 по Схема „Училищно мляко“.
 • Заявителят/доставчикът да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.10, ал.1,3 и 5 за Схема „Училищно мляко“.
 • Заявителят/доставчикът трябва да подават лично или чрез упълномощен от него представител предложението в посочения по-горе срок в канцеларията на ЧСУ „Дружба” гр. Пловдив.
 • Предложенията, получени след срока, не се разглеждат.

 

 

Директор: ……………………….
Илия Емилов